FJ-ownersclub.nl
Log in of registreer jezelf.

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Geavanceerd zoeken

Nieuws:

Volg clubnieuws ook via Twitter:
https://twitter.com/FJownersclub

Registration Agreement

1. Als je lid bent van het FJ Ownersclub forum ga je ermee akkoord dat je geen vervalste, lasterlijke, onjuiste, beledigende, vulgaire, haatvolle, treiterende, obscene, godslasterlijke, seksueel georiënteerde, bedreigende, privacyschendende, materiaal voor volwassenen of andere wettelijk verboden materiaal of berichten plaatst. Ook ga je ermee akkoord dat je geen door auteursrechten beschermd materiaal op dit forum zal plaatsen tenzij het onder je eigen auteursrechten valt of je schriftelijke toestemming hebt van de eigenaar van de auteursrechten. Spam, grote aantallen berichten, reclame, kettingbrieven, piramideverkoop en petities zijn ook verboden op dit forum.

2. Je hebt de mogelijkheid om, tijdens het registratieproces, een gebruikersnaam te kiezen. We adviseren je om de naam passend te houden. Je gaat ermee akkoord dat je het wachtwoord van de gebruikersaccount die je registreert, niet zult doorgeven aan derden, met uitzondering van beheerders, voor je eigen bescherming en rechtsgeldigheid. Je stemt ook in NOOIT een account van een ander te zullen gebruiken, om wat voor reden dan ook. Tevens adviseren we je ten zeerste om een complex en uniek wachtwoord te gebruiken, om accountdiefstal te voorkomen.

3. Het email adres dat je opgeeft wordt alleen gebruikt voor het bevestigen van je account en wachtwoord en voor het verzenden van een nieuw wachtwoord als je je wachtwoord vergeet.

4. Na het registreren en inloggen op dit forum, zul je een meer gedetailleerd profiel kunnen aanmaken. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om de informatie in dit profiel proper en juist te houden. Enige informatie die de eigenaar of stafleden van het forum als onjuist of onzedelijk beschouwt, zal worden verwijderd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Gepaste sancties kunnen volgen.

5. Als lid ben jij zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door jou geplaatste berichten. Bovendien verklaar je je akkoord om de eigenaars van dit forum, de aanverwante websites, het bestuur en hun helpers te vrijwaren van enige door jou veroorzaakte schade. De eigenaren van dit forum behouden ook het recht tot het onthullen van je identiteit (of enige andere informatie vergaard in deze dienst), in het geval van een formele klacht of gerechtelijke vordering die is voortgekomen uit een situatie die is ontstaan door jouw gebruik van dit forum.

6. De beheerders en moderators van dit forum zullen proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van de site. Houd er rekening mee dat het onmogelijk is voor de beheerders van dit forum om alle berichten te lezen en de inhoud ervan te valideren. Onthoud dat we niet actief de geplaatste berichten monitoren, en zodoende niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de inhoud ervan. We kunnen de juistheid, compleetheid en bruikbaarheid van informatie in de berichten niet garanderen. Geplaatste berichten drukken de mening van het lid dat ze heeft geplaatst uit, en niet noodzakelijk de mening van dit forum, haar stafleden, hun vervangers, of de eigenaar van het forum. Een ieder die bezwaar heeft tegen de inhoud van een bepaald bericht, wordt aangemoedigd om het bericht in kwestie direct te melden aan een beheerder of moderator van dit forum. De staf en de eigenaar van het forum behouden het recht om bezwaarlijke berichten te verwijderen, binnen een redelijke tijdspanne, wanneer zij de verwijdering als noodzakelijk zien. Dit is echter een handmatig proces, dus houd er rekening mee dat niet altijd direct gehandeld kan worden. Hetzelfde beleid geldt voor de informatie in profielen van leden. De beheerder(s) van de site, het bestuur en de moderators van het forum kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van andere gebruikers.

7. De netiquette moet gevolgd worden.

De netiquette is een richtlijn en bevat de volgende regels:

a. Probeer je aan het onderwerp van de topic houden, oftewel ontopic (proberen) te blijven.

b. HOOFDLETTERS, 1337 sp33ch, smilies en leestekens, ??, !! graag slechts met mate toepassen.

c. Posts die enkel en alleen bedoeld zijn om personen te kwetsen zijn verboden.

d. Respectloosheid, het volledig afkraken van mensen of onzinnige ruzies (flamewars) is/zijn verboden. Voor beheerders, moderators alsmede andere leden moet respect getoond worden.

8. Het forum is niet bedoeld voor berichten aan 1 persoon die niets bijdragen aan het geheel. Daarvoor bestaat MSN/Skype/SMS/Whatsapp/Mail en dergelijke.

9. Een topic mag niet in meerdere fora geopend worden, crossposten is dus verboden. Dit om het e.e.a. overzichtelijk te houden.

10. Topics over het kopieren van en het downloaden van illegale software zijn verboden, hieronder valt ook het downloaden van films en het rippen van dergelijke media.

11. Posts die gedaan worden in de secties "Tips & Trucs" en "Techniek" kunnen mogelijk ook gebruikt worden voor de FAQ. Door te posten in deze secties ga je hier mee accoord.

12. Bij ieder bericht dat je post, zal je IP-adres worden opgeslagen, voor het geval dat je toegang tot het forum ontzegd moet worden of je internet-dienstverlener (ISP) benaderd moet worden. Dit zal enkel gebeuren in het geval van een ernstige overtreding van deze overeenkomst.

13. Tevens zal de forumsoftware een cookie plaatsen, een tekstbestand dat kleine hoeveelheden informatie bevat (zoals bijvoorbeeld je gebruikersnaam en wachtwoord). Dit zal ENKEL gebruikt worden om je in- of uitgelogd te houden. De software zal geen andere informatie verzamelen of naar je computer sturen.

14. Maak je gebruik van een publieke computer, zorg er dan voor dat je uitlogt voor het verlaten van de computer.

15. De beheerder(s) van de site, het bestuur en de moderators van het forum hebben het recht alle berichten te verwijderen, bewerken, verplaatsen en hebben het recht onderwerpen en forums te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden.


Het Bestuur en Webbeheer.

Privacy Policy

De FJ-Ownersclub Nederland en België, hierna genoemd FJOC-NL&B, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FJOC-NL&B houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
• als FJOC-NL&B verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

    FJ-Ownersclub Nederland en België
    bestuur@fj-ownersclub.nl

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de FJOC-NL&B verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• interne gebruikers administratie op onze website met daaraan gekoppelde toegangsrechten en website-statistieken;
• een sluitende ledenadministratie en daaraan gekoppelde financiële administratie (alleen voor clubleden);
• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door en voor leden van de FJOC-NL&B;
• het versturen van uitnodigingen (na toestemming betrokkene).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:
• persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum
• overige gegevens : informatie voor gebruik van onze website zoals een gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving voor administratie en website (webhosting);
• het verzamelen van statistieken over website bezoek;
• het verzorgen en versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Bewaartermijn
De FJOC-NL&B bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De financiële administratie, waaraan gekoppeld de ledenadministratie, wordt conform de fiscale regelgeving 7 jaar bewaard.

Cookies
Als je onze website bezoekt, kunnen wij of onze gemachtigde dienstverleners cookies en andere gelijkaardige technologieën gebruiken met het oog op een betere, snellere en veiligere ervaring.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• alle personen die namens FJOC-NL&B van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
• we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• een ieder is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U kunt op de website zelf persoonlijke informatie onderhouden voor profilering op onze website zoals beroep, hobby’s, type motor, motor geschiedenis, links naar een eigen website en naar profielen op sociale netwerken. Deze informatie is onderdeel van uw gebruikersprofiel op het forum en deze kunt u ten allen tijde inzien en beheren op de het forum door in te loggen in uw account. Houd er rekening mee dat als u een openbaar bericht plaatst, u het mogelijk niet meer kunt wijzigen of verwijderen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring
FJOC-NL&B kan zijn/haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op ons forum. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.


Bestuur FJ Owners club Nederland en België